Gegevensbeschermingsverklaring

Verantwoordelijke in de sinn van de wet over gegevensbescherming, in het bijzonder de EU-gegevensbeschermingsverordening (AVG), is:

Ratsstuben Elten
Peter Winkelmann
Streuffstraße 3
46446 Emmerich am Rhein

Uw rechten als betrokkene

Onder de aangegeven contactgegevens van onze gevollmachtigde voor gegevensbescherming kunnt U altijd de volgende rechten uitoefenen:

  • Informatie over Uw bij ons opgeslagen gegevens en hun verwerking (Art. 15 AVG),
  • Verbetering van onjuiste personenbetrokken gegevens (art. 16 AVG),
  • Wissing van Uw bij ons opgeslagen gegevens (art.17 AVG),
  • Beperking van de gegevensverwerking, voor zover wij Uw gegevens op grond van wettelijke plichten nog niet mogen wissen (art. 18 AVG)
  • Tegenspraak van de verwerking van Uw gegevens bij ons (art. 21 AVG) en
  • Gegevenstoepasselijkheid, voor zover U met de gegevensverwerking heeft toegestemd of een contract met ons heeft gesloten (art. 20 AVG).

Voor zover U ons een toestemming heeft gegeven, kunt U deze altijd met werking voor de toekonst herroepen.

U kunt zich altijd met een bezwaar aan een inspectiedienst wenden, bijv. aan de bevoegde inspectiedienst van de deelstaat van U woonplaats of aan de voor ons als verantwoordelijke bevoegde instantie.

Een lijst van de inspectiediensten (voor het niet openbare bereik) met adres vindt U onder : https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Registratie van allgemene informatie bij het bezoek van onze website

Aard en doel van de verwerking:

Wanneer U op onze website toetast, d.w.z., wanneer U zich niet registreert of elders informatie doorgeeft, worden automatisch informatie van allgemene natuur geregistreerd. Deze informatie (server-logfiles) beïnhouden bijvoorbeeld de aard van de webbrowser, het toegepaste bedrijfssysteem, de domainnaam van Uw internet-service-provider, Uw IP-adres en soortelijk.

Zij worden vooral voor de volgende doeleindeen verwerkt:

  • Verzekering van een probleemloze verbindingsopbouw van de website,
  • Verzekering van een vlotte benutting van onze website,
  • Evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit alsook
  • voor de optimalisatie van onze website.

Wij gebruiken Uw gegevens niet, om gevolgtrekkingen over Uw persoon te treffen. Inlichtingen van deze aard worden van ons evtl. geanonimiseerd statistisch geevalueerd, om ons internetoptreden en de daarachterstaande techniek te optimaliseren.

Rechtsbasis en gerechtigd interesse:

De verwerking gebeurt volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG op de basis van ons gerechtigd interesse aan de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens zijn evtl. technische dienstverleners, die voor het bedrijf en het onderhoud van onze website als opdrachtverwerkers actief worden.

 

Opslagduur:

De gegevens worden gewist, zodra deze voor het doel van het onderzoek niet meer noodzakelijk zijn. Dit is voor de gegevens, die voor de beschikbaarstelling van de website dienen, principieel het geval, wanneer de desbetreffende zitting beëindigd is.

In geval van de opslag van gegevens in logfiles is dit ten laatste na 14 dagen het geval. Een daarbovenuitgaande opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de benutter geanonimiseerd, zodat een indeling van de opbellende client niet meer mogelijk is.

 

Beschikbaarstelling voorgeschreven of noodzakelijk:

De beschikbaarstelling van de bovengenoemde personenbetrokken gegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven. Zonder het IP-adres is echter de dienst en de functionaliteit van onze website niet gegarandeerd. Bovendien kunnen afzonderlijke diensten en services niet beschikbaar of beperkt zijn. Om deze reden is een tegenspraak uitgesloten.

 

Cookies

Zoals vele andere websites gebuiken wij ook zogenoemde “Cookies”. Bij Cookies handelt het zich om kleine tekstbestanden, die op Uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.) worden opgeslagen, wanneer U onze website bezoekt.

U kunt de afzonderlijke Cookies of het gehele Cookie-bestand wissen. Bovendien krijgt U inlichtingen en aanwijzingen, hoe deze Cookies gewist of hun opslag vooraf kunnen worden geblokkeerd. Al naar aanbieder van Uw browser vindt U de noodzakelijke inlichtingen onder de volgende links:

Opslagduur en ingezette Cookies:

Wanneer U ons door Uw browserinstellingen of toestemming het gebruik van Cookies veroorloofd, kunnen de volgende Cookies op onze website worden ingezet:

super_sessie: 30 Minuten
_ga: 2 jaar
_gid: 1 dag
_gat: 1 minuut

Technisch noodzakelijke Cookies

Aard en doel van de verwerking:

Wij zetten Cookies in, om onze website benuttervriendelijker te vormen. Een paar elementen van onze internetsite maken het noodzakelijk, dat de oproepende browser ook na een paginawissel kan worden geïdentificeerd.

Het dool van het gebruik van technisch noodzakelijke Cookies is, de benutting van websites voor de benutter te vereenvoudingen. Een paar functies van onze internetsite kunnen zonder inzet van Cookies niet worden aangeboden. Voor deze is het noodzakelijk, dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

Voor de volgende toepassingen benodingen wij Cookies:

 

Rechtsbasis en gerechtigd interesse:

De verwerking gebeurt volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG op de basis van ons gerechtigd interesse aan een benuttervriendelijke vormgeving van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van gegevens zijn evtl. technische dienstverleners, die voor het bedrijf en het onderhoud van onze website als opdrachtverwerkers actief worden.

 

Beschikbaarstelling voorgeschreven of noodzakelijk:

De beschikbaarstelling van de bovengenoemde personenbetrokken gegevens is noch wettelijk noch contractueel vorgeschreven. Zonder deze gegevens is echter de dienst en de functionaliteit van onze website niet gegarandeerd. Bovendien kunnen afzonderlijke diensten en services niet beschikbaar of beperkt zijn.

Tegenspraak

Leest U daartoe de informatie over Uw tegenspraakrecht volgens art. 21 AVG verder beneden.

 

Technisch niet noodzakelijke Cookies

Verder zetten wij Cookies in, om het aanbod op onze website beter op de interessen van onze bezoekers af te stemmen of op de basis van statistische evaluaties algemeen te verbeteren.

Welke aanbieders Cookies zetten, leidt U alstublieft uit de beneden aangevoerde inlichtingen over de ingezette afbeeldings-, tracking-, remarketing- en webanalyse-technologieën af.

Rechtsbasis:

Rechtsbasis voor deze verwerkingen is telkens Uw toestemming, art. 6 lid 1 lit. a AVG.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens zijn evtl. technische dienstverleners, die voor het bedrijf en het onderhoud van onze website als opdrachtverwerkers actief worden.

Verdere ontvangers leidt U alstublieft uit de beneden aangevoerde inlichtingen over de ingezette afbeeldings-, tracking-, remarketing- en webanalyse-technologieën af.

Transfers uit derde landen:

Inlichtingen hiertoe leidt U alstublieft uit de beneden aangevoerde inlichtingen over de ingezette afbeeldings-, tracking-, remarketing- en webanalyse-technologieën af.

Beschikbaarstelling voorgeschreven of noodzakelijk:

Natuurlijk kunt U onze website principieel ook zonder Cookies aanzien. Webbrowsers zijn regelmatig zo ingesteld, dat zij Cookies accepteren. Over allgemeen kunt U de toepassing van Cookies altijd via de instellingen van Uw browser deactiveren (zie herroeping van de toestemming).

Neemt U alstublieft in acht, dat afzonderlijke functies van onze website mogelijkerwijze niet functioneren, wanneer U het gebruik van Cookies heeft gedeactiveerd.

Herroepen van de toestemming:

U kunt Uw toestemming altijd via onze Cookie-Consent-Tool herroepen.

Profiling:

In hoeverre wij het gedrag van websitebezoekers met pseudonymiseerde benutterprofielen analyseren, leidt U alstublieft uit de beneden aangevoerde inlichtingen over de ingezette afbeeldings-, tracking-, remarketing- en webanalyse-technologieën af.

 

Contactformulier

Aard en doel van de verwerking:

De van U ingegeven gegevens worden voor het doel van de individuele communicatie met U opgeslagen. Hiervoor is de opgave van een valide e-mail-adres alsook van Uw naam noodzakelijk. Deze dient voor de indeeling van Uw aanvraag en de aansluitende beantwoording daarvan. De opgave van werdere gegevens is optioneel.

Rechtsbasis:

De verwerking van de in het contactformulier ingegeven gegevens gebeurt op de basis van een gerechtigd interesse (art. 6 lid. 1 lit. f AVG).

Door beschikbaarstelling van het contactformulier willen wij U een ongecompliceerde contactopnaame mogelijk maken. Uw aangegeven gegevens worden voor het doel van de bewerking van Uw aanvraag alsook voor mogelijke aansluitende vragen opgeslagen.

Wanneer U met ons contact opneemt, om voor een aanbod te vragen, gebeurt te verwerking van de in het contactformulier aangegeven gegeven voor de uitvoering van voorcontractuele maatregelen (art. 6 lid. 1 lit. b AVG)

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens zijn evtl. opdrachtverwerkers.

 

Duur van de opslag:

Gegevens worden ten laatste 6 maanden na bewerking van de aanvraag gewist.

Wanneer het tot een contractverhouding komt, zijn wij aan de wettelijke bewaringstermijnen volgens HGB onderworpen en wissen Uw gegevens na afloop van deze termijnen.

Beschikbaarstelling voorgeschreven of noodzakelijk:

De beschikbaarstelling van Uw personenbetrokken gegevens gebeurt vrijwillig. Wij kunnen Uw aanvraag echter alleen bewerken, voor zover U ons Uw naam, Uw e-mail-adres en de reden van de aanvraag meedeelt.

 

Gebruik van Google Analytics

Wanneer U Uw toestemming heeft gegeven, wordt op deze website Google analytics ingezett, een webanalysedienst van de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (onderstaand: “Google”). Google analytics gebruikt zog. “Cookies”, dus tekstbestanden, die op Uw computer worden opgeslagen en die een analyse van de benutting van de website door U mogelijk maken. De door het Cookie geproduceerde inlichtingen over Uw benutting van deze website worden in de regel aan een server van Google in USA overdragen en daar opgeslagen. Op grond van de activering van de IP-anonimisering op deze websites, wordt Uw IP-adres van Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere conractstaten van de overeenkomst over het Europese economische gebied vooraf gekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volle IP-adres aan een server van Google in USA overdragen en daar gekort. Het in het kader van Google analytics van Uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoerd.

Nadere inlichtingen over benuttingsvoorwaarden en gegevensbescherming vindt U onder https://www.google.com/analytics/terms/de.html en onder https://policies.google.com/?hl=de.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze inlichtingen benutten, om hun benutting van de website te evalueren, om berichten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met de websitebenutting en de internetbenutting verbonden dienstverleningen tegenover de websiteexploitant te leveren.

De van ons gestuurde en met Cookies, benutterkarakteristieken (bijv. User-ID) of reclame-IDs verbonden gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens, waarvan de bewaringsduur bereikt is, gebeurt automatisch eenmaal per maand.

Herroeping van de toestemming:

SU kunt het tracking door Google analytics op onze website verhinderen, doordat U deze link aanklikt.. Daarbij wordt een optout Cookie op Uw apparaat geinstalleerd. Daarmee wordt de registratie door Google analytics voor deze website en voor deze browser toekomstig verhinderd, zolag het Cookie in Uw browser geinstalleerd blijft.

U kunt bovendien de opslag van de Cookies door een desbetreffende instelling van Uw browser-software verhinderen; wij maken U echter daarop attent, dat U in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen benutten.

U kunt bovendien de registratie van de door het Cookie geproduceerde en op hun benutting van de website betrokken gegevens (incl. Uw Ip-adres) aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, doordat U het onder de volgende link beschikbaare browser-plugin download en installeerd: Browser add on voor deactivering van Google analytics..

 

Gebruik van scriptbibliotheken (google webfonts)

Om onze inhouden browseromvattend correct en grafisch aansprekend af te beelden, gebruiken wij op deze website “Google web fonts” van de Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; onderstaand “Google”) voor de afbeelding van schriften.

Verdere inlichtingen over Google web fonts vindt U onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Gebruik van google maps

Op deze website benutten wij het aanbod van Google maps. Google maps wordt van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (onderstaand “Google”) bedreven. Daardoor kunnen wij U interactieve kaarten direct in de website aantonen en maken U de praktische benutting van de kaarten-functie mogelijk.
Nadere inlichtingen over de gegevensverwerking door Google kunt U uit de Google-gegevensbeschermingsaanwijzingen afleiden: https://policies.google.com/privacy. Daar kunt U in het gegevensbeschermingscenter ook Uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen.

Uitvoerige aanwijzingen voor het beheer van de eigen gegevens in verband met Google-produkten vindt U hier: https://www.dataliberation.org

Door het bezoek van de website krijgt Google inlichtingen, dat U de betreffende ondersite van onze website heeft opgeroepen. Dit gebeurt onafhankelijk daarvan, of Google en benutterrekening ter beschikking stellt, waarover U ingeloggd bent, of gen benutterrekening bestaat. Wanneer U bij Google ingeloggd bent, worden Uw gegevens direct Uw rekening ingedeeld.

Wanneer U de indeling in Uw profiel bij Google niet wenst, moet U voor de activering de button bij Google uitloggen. Google slaat Uw gegevens als benuttingprofielen op en benut deze voor het doel van reclame, marktonderzoek en/of en op de behoefte afgestemde vormgeving van zijn websites. Zulk een evaluatie gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet ingeloggde benutters) voor het leveren van op behoefte afgestemde reclame en om andere benutters van het sociale netwerk over Uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht op tegenspraak tegen de vorming van deze benutterprofielen, waarbij U zich voor de uitoefening daarvan aan Google moet richten.

Herroeping van de toestemming:

Van de aanbieder wordt op het ogenblik geen mogelijkheid voor een eenvoudige optout of een blokkeren van data-transmissie aangeboden. Wanneer U een navervolging van Uw activiteiten op onze website wilt verhinderen, herroept U alstublieft in het Cookie-consent-tool Uw toestemming voor de betreffende Cookie-categorie of alle technisch niet noodzakelijke Cookies en data-transmissies. In dit geval kunt U onze website echter evtl. niet of slechts alleen beperkt benutten.

 

SSL-Codering

Om de veiligheid van Uw gegevens bij het doorgeven te beschermen, gebruiken wij met de actuele stand van de techniek overeenstemmende coderingsprocedures (bijv. SSL) via HTTPS.

 


Inlichtingen over Uw tegenspraakrecht volgens art. 21 AVG

Tegenspraakrecht betrokken op een afzonderlijk geval

U heeft het recht, uit redenen, die uit Uw bijzondere situatie voortkomen, altijt tegen de verwerking van U betreffende personenbetrokken gegevens, die opgrond van art. 6 lid. 1 lit. f AVG (gegevensverwerking op de basis van een interessenoverweging) gebeurt, tegenspraak aantekenen; dit geldt ook voor een op deze bepaling gesteunde profiling in de zin van art. 4 nr. 4 AVG.

Tekent U tegenspraak aan, zullen wij Uw personenbetrokken gegevens niet meer verwerken, hetzij, wij kunnen dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking bewijzen, die Uw interessen, rechten en vrijheden overwegen, of de verwerking dient voor het geldendmaken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.

Ontvanger van een tegenspraak

info@ratsstuben-elten.de


Wijziging van onze gegevensbeschermingsbepalingen

Wij behouden ons voor, deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen, opdat deze altijd met de actuele wettelijke eisen overeenstemt of om wijzigingen van onze prestaties in de gegevensbeschermingsverklaring om te zetten, bijv, bij de invoering van nieuwe services. Voor een nieuwe bezoek geldt dan de nieuwe gegevensbeschermingsverklaring.

Vragen aan de gegevensbeschermingsbevolmachtigde

Wanneer U vragen over de gegevensbescherming heeft, schrijft U ons alstublieft en e-mail of wendt U zich direct aan de voor de gegevensbescherming verantwoordelijke persoon in onze organisatie:

info@ratsstuben-elten.de

De gegevensbeschermingverklaring werd met de hulp van de activeMind AG opgesteld, de expert voor externe gegevensbeschermingsgevolmachtigden (versie #2020-09-30).